Projekty: „Przeprowadzenie procedury objęcia ochroną patentową w procedurze PCT wynalazku - interferometru światłowodowego" w ramach poddziałania 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

 ue parp ipt

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Priorytet: 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie: 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej
Projekt: „Przeprowadzenie procedury objęcia ochroną patentową w procedurze PCT wynalazku - interferometru światłowodowego"
Beneficjent: InPhoTech Sp. z o. o.
Kwota całkowita: 758 063, 00 PLN
Kwota dofinansowana: 341 300, 00 PLN

Celem projektu jest uzyskanie ochrony przemysłowej dla opracowanego wynalazku - interferometrycznego czujnika światłowodowego. Spodziewanym wynikiem realizacji projektu będzie wiązka patentów w wybranych krajach europejskich oraz USA, Japonii, Chinach, Korei Płd. i Australii.