Projekt „Internacjonalizacja Mazowieckiego Klastra ICT w branży energetycznej” w ramach poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

201908 ipt parp

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
Lider projektu: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” – koordynator Mazowieckiego Klastra ICT
Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Projekt „Internacjonalizacja Mazowieckiego Klastra ICT w branży energetycznej” 
Maksymalny całkowity koszt realizacji Projektu dla Beneficjenta: 303 415,00 PLN
Maksymalna całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 250 498,00 PLN
Dofinansowanie maksymalne: 200 398,40 PLN
Maksymalna kwota wkładu własnego do Projektu dla Beneficjenta: 50 099,60 PLN

 

Cel główny projektu: Wzrost internacjonalizacji 25 przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego – Mazowieckiego Klastra ICT poprzez kompleksowe usługi wspierające wprowadzenie na rynki zagraniczne oferty Klastra i jego członków.

Zadania realizowane w ramach projektu:

 • Aktywizacja Klastra w celu ułatwienia współpracy, dzielenia się informacjami oraz świadczenia lub kierowania specjalistycznych i dopasowanych usług wsparcia dla biznesu.
 • Marketing Klastra w celu zwiększenia udziału nowych przedsiębiorstw lub organizacji oraz zwiększenia rozpoznawalności Klastra.
 • Zarządzanie zapleczem Klastra, organizacja programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji w celu wsparcia dzielenia się wiedzą, tworzenia sieci kontaktów i współpracy transnarodowej.
 • Usługa doradcza dotycząca umiędzynarodowienia przedsiębiorcy.
 • Szkolenie w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy.
 • Aktywizacja przedsiębiorcy będącego członkiem Klastra na arenie międzynarodowej.
 • Misje i targi gospodarcze.

Planowane efekty realizacji projektu:

 • Dostęp do wiedzy, którą można wykorzystać w nowych produktach i usługach,
 • Dostęp do nowych rynków,
 • Dostęp do kluczowych elementów infrastruktury,
 • Dostęp do nowych partnerów w celu podjęcia współpracy,
 • Podniesienie rangi przedsiębiorstwa,
 • Pozyskiwanie mobilnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych
 • Zbudowanie pozycji w odniesieniu do nowych przedsiębiorstw zagranicznych (international extension),
 • Umocnienie pozycji i rozwój relacji z tymi podmiotami, z którymi dana jednostka miała wcześniejszy kontakt (penetration)
 • Zwiększanie współpracy między aktorami w różnych sieciach narodowych (international integration)
Wartość projektu: 4 793 411,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 651 455,50 PLN