RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA UŻYTKOWNIKÓW ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ INTERNETOWĄ  https://inphotech.pl/

W związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art. 13 RODO poniżej przedstawiamy Ci informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Inphotech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ołtarzewie (05-850) ul. Poznańska 400, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000348419, NIP: 9512303553, REGON: 142233406 (dalej „ADO” lub „Administrator”). Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności.

 CELE, KATEGORIE TWOICH DANYCH I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który stanowi:

 1. zarządzanie Stroną,
 2. zapewnienie bezpieczeństwa Strony i innych użytkowników,
 3. prowadzenie analiz statystycznych,
 4. prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów lub usług ADO,
 5. przesyłanie newslettera o charakterze techniczno-marketingowym Użytkownikom, którzy zapisali się na niego poprzez formularz, na podane przez Użytkowników adresy e-mail,
 6. spełnienie obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Ciebie o zagrożeniach dla Twojej prywatności.

 

UPRAWNIENIA

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 15 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Twoje pytania, wnioski i żądania będą rozpoznane bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie miesiąca od ich otrzymania. W razie potrzeby przedłużymy ten termin o dwa miesiące ze względu na skomplikowany charakter żądania lub znaczną liczbę żądań. Wówczas zostaniesz poinformowany o przedłużeniu terminu i jego przyczynach w terminie miesiąca od otrzymania wniosku lub żądania.

 BEZPIECZEŃSTWO

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych. Twoje dane osobowe mogą być też przekazywane poza obszar Unii Europejskiej (do państw trzecich). W tym wypadku będą one przekazywanie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności – Privacy Shield” lub tym, którzy gwarantują bezpieczeństwo danych. Lista podmiotów, które przystąpiły do „Tarczy prywatności – Privacy Shield” znajduje się pod linkiem: https://www.privacyshield.gov/list  Z uwagi na korzystanie z usług Google, Facebook, Twitter czy LinkedIn Twoje dane mogą być przekazywane do krajów trzecich w związku z ich przechowywaniem na serwerach poza UE. Podmioty te przystąpiły do programu Privacy Shield, stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO lub standardowe klauzule umowne.  Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 CELE I CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA:

KONTAKT E-MAILOWY

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

 SOCIAL MEDIA

Administrator jest również administratorem Twoich danych osobowych na stronie fanpage na portalu Facebook, a także na profilach Twitter (@InPhoTech1) i LinkedIn. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu administrowania i zarządzania danym fanpage lub profilem, komunikowania się z Tobą, kierowania do Ciebie treści promocyjno-marketingowych oraz tworzenia społeczności na danym profilu. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda, której udzielasz dobrowolnie obserwując dany profil lub dołączając do niego. Zasady panujące na fanpage lub na profilu są ustalane przez Administratora, a zasady przebywania w danym portalu społecznościowym wynikają z jego regulaminu. W każdej chwili możesz przestać obserwować dany profil lub fanpage. Administrator widzi Twoje dane osobowe umieszczone na Twoim profilu jako publiczne, np. imię, nazwisko. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy i na warunkach zawartych w jego regulaminach.  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia profilu na danym portalu lub przez okres istnienia Fanpage. Przetwarzane są na podstawie Twojej zgody lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (cele marketingowe). Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem danego portalu. Portale Facebook Inc., Twitter Inc. i LinkedIn Corporation przystąpiły do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield.

 NEWSLETTER

Newsletter oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o nowościach, wydarzeniach itp., w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, jakim jest marketing bezpośredni. Zapisując się na nasz newsletter obowiązkowo musisz podać w formularzu zapisu na newsletter Twoje imię i adres e-mail. Podczas zapisu potwierdzasz, że akceptujesz niniejszą Politykę prywatności, a także że wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-maila) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Poprzez zapis na newsletter wyrażasz ponadto zgodę na wykorzystywanie przez nas telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (komputera, tabletu) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Powyższe zgody są dobrowolne, ale konieczne do otrzymywania newslettera. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane. Newsletter jest wysyłany od chwili aktywacji do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wycofania zgody wyrażonej na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i prawa telekomunikacyjnego, a także do czasu stałego zaprzestania przesyłania newslettera. Po wycofaniu zgody, Twoje dane mogą być przechowywane przez okres do 2 lat w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, wykazania faktu udzielenia przez użytkownika zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, liczby otrzymanych newsletterów, aktywności itp., co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). System mailingowy odnotowuje aktywność i podejmowane przez Ciebie działania związane z przesyłanym newsletterem.

 PLIKI COOKIES

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić czy na Twoim urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znajdziesz pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/. Pliki cookies umożliwiają korzystanie ze strony internetowej. Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/ ) ADO przechowuje je przez okres do pięciu lat. Ponadto ADO wykorzystuje informacje zawarte w plikach cookies do celów analitycznych np. w celu liczenia liczby wejść na Stronę. Zawarte w nich informacje służą wyłącznie do celów statystycznych, a ADO nie wykorzystuje ich w celu identyfikacji Ciebie.

 STATYSTYKA

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, strona, z której odwiedzający trafił na naszą stronę internetową etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC do analizowania działań i zachowań użytkowników strony internetowej. Opieramy to na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług i optymalizację strony internetowej. W ramach korzystania z Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych użytkownika, umożliwiających jego identyfikację.  W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906

 SOCIAL MEDIA

Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczek, które przekierowują do strony zewnętrznych dostawców, tj. właścicieli serwisów społecznościowych Facebook, Twitter i LinkedIn. Nie mamy wpływu na dane przetwarzane przez ww. portale. Od chwili kliknięcia w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez portal społecznościowy (Facebook, Twitter i LinkedIn), który staje się ich administratorem i decyduje o celach oraz o zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez te wtyczki mogą też być aplikowane w urządzeniu użytkownika po wejściu na stronę, a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w danym portalu. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez te portale w opisany powyżej sposób.  

 LOGI SERWERA

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Data ostatniej aktualizacji: 5 stycznia 2020